خانه / امور دانشجویی / نتایج کمیسیون موارد خاص استانی نیمسال دوم ۱۳۹۵

نتایج کمیسیون موارد خاص استانی نیمسال دوم ۱۳۹۵

به اطلاع آن  دسته از دانشجویان که پرونده آنها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵به کمیسیون موارد خاص استان ارجاع داده شده است می رساند که جلسه برگزار و نتایج ذیل حاصل گردید.

توجه:دانشجویان پسر حتما روز شنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به مسئول نظام وظیفه اداره آموزش جهت مشخص نمودن وضعیت خود مراجعه فرمایند.

انتخاب واحد این دانشجویان اعلام شده بصورت حضوری و در روز یکشنبه به تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵انجام می پذیرد.

به اطلاع آن  دسته از دانشجویان که پرونده آنها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵به کمیسیون موارد خاص استان ارجاع داده شده است می رساند که جلسه برگزار و نتایج ذیل حاصل گردید.

توجه:دانشجویان پسر حتما روز شنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به مسئول نظام وظیفه اداره آموزش جهت مشخص نمودن وضعیت خود مراجعه فرمایند.

انتخاب واحد این دانشجویان اعلام شده بصورت حضوری و در روز یکشنبه به تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵انجام می پذیرد.

ردیف شماره دانشجویی ردیف شماره دانشجویی ردیف شماره دانشجویی
۱ ۹۴۱۱۵۳۷۲ ۲۱ ۹۳۲۱۰۱۳۴ ۴۱ ۹۳۱۷۹۳۲۹
۲ ۹۴۱۱۵۳۰۶ ۲۲ ۹۳۲۱۰۱۶۱ ۴۲ ۹۲۲۶۹۳۰۴
۳ ۹۳۱۱۰۱۲۳ ۲۳ ۹۳۱۱۷۳۴۳ ۴۳ ۹۲۱۶۹۳۰۷
۴ ۹۳۱۱۷۳۵۳ ۲۴ ۹۳۲۱۷۳۵۴ ۴۴ ۹۴۱۷۹۴۱۸
۵ ۹۴۱۱۵۳۳۳ ۲۵ ۹۱۱۲۹۲۲۱ ۴۵ ۹۲۱۱۷۳۰۲
۶ ۹۳۲۱۰۱۶۲ ۲۶ ۹۱۱۱۸۲۲۵ ۴۶ ۹۲۲۱۴۳۱۶
۷ ۹۳۱۳۴۳۴۵ ۲۷ ۹۴۱۲۶۳۷۰ ۴۷ ۹۲۲۱۰۱۰۲
۸ ۹۳۱۱۸۲۳۴ ۲۸ ۹۳۲۱۷۳۷۴ ۴۸ ۹۲۱۱۳۱۱۹
۹ ۹۳۲۱۷۳۶۵ ۲۹ ۹۳۲۳۴۳۰۴ ۴۹ ۹۱۲۱۵۳۱۳
۱۰ ۹۳۱۱۷۳۳۴ ۳۰ ۹۳۱۱۰۱۴۳ ۵۰ ۹۲۱۱۳۱۲۹
۱۱ ۹۳۲۳۴۳۲۲ ۳۰ ۹۴۱۱۵۳۸۱ ۵۱ ۹۱۱۱۱۱۰۵
۱۲ ۹۳۲۱۵۳۳۱ ۳۲ ۹۳۲۱۷۳۷۴ ۵۲ ۹۲۱۱۹۳۳۰
۱۳ ۹۱۱۲۹۲۰۴ ۳۳ ۹۳۱۱۳۱۳۱ ۵۳ ۹۲۲۳۸۳۰۳
۱۴ ۹۳۱۱۷۳۷۵ ۳۴ ۹۳۱۷۹۳۱۹ ۵۴ ۹۲۱۱۹۳۳۲
۱۵ ۹۳۲۱۰۱۵۴ ۳۵ ۹۲۲۶۹۳۱۰ ۵۵ ۹۲۲۱۹۳۲۰
۱۶ ۹۳۲۱۰۱۳۴ ۳۶ ۹۲۲۷۹۳۰۶ ۵۶ ۹۲۲۲۵۳۰۳
۱۷ ۹۳۱۳۴۳۳۸ ۳۷ ۹۳۱۷۹۳۱۱ ۵۷ ۹۲۲۳۸۳۰۴
۱۸ ۹۳۱۱۷۳۶۲ ۳۸ ۹۲۱۶۹۳۰۲ ۵۸ ۸۹۱۲۹۲۴۹
۱۹ ۹۴۱۱۵۳۴۳ ۳۹ ۹۳۱۷۹۳۰۹ ۵۹ ۹۲۲۳۸۳۱۷
۲۰ ۹۳۲۳۴۳۳۹ ۴۰ ۹۳۱۷۹۳۱۰ ۶۰ ۹۲۱۱۷۳۴۲

 

 

نظریه شورای بررسی موارد خاص استان :

  • دانشجویان ردیف ۱الی۱۷ مقرر گردید چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل برای آخرین بار از اولین نیم سال ممکنه بلا مانع است . در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
  • دانشجویان ردیف ۱۸الی ۳۴ مقرر گردید چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل برای آخرین بار از اولین نیم سال ممکنه بلا مانع است . در صورت مشروطی مجدد از ادامه تحصیل محروم شود.
  • به دانشجویان ردیف ۳۵ الی ۴۲ فقط یک نیم سال دیگر (ترم ۶) فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موفقیت فارغ التحصیل گردد
  • به دانشجوی ردیف ۴۳ فقط یک نیم سال فقط یک نیم سال دیگر (ترم ۷) فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موفقیت فارغ التحصیل گردد.
  • به دانشجوی ردیف ۴۴ فقط دو نیم سال دیگر (ترم ۶و ۷) فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موفقیت فارغ التحصیل گردد.
  • با ادامه تحصیل دانشجوی ردیف ۴۵ به شرط عدم مشروطی مجدد موافقت گردید و فقط یک نیم سال دیگر فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موفقیت فارغ التحصیل گردد.
  • با ادامه تحصیل دانشجویان ردیف ۴۶ الی ۴۹ به شرط عدم مشروطی مجدد موافقت گردید و فقط یک نیم سال دیگر فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موفقیت فارغ التحصیل گردد.
  • به دانشجویان ردیف ۵۰ الی ۵۹ فقط یک نیم سال دیگر فرصت داده شود تا واحدهای باقیمانده را بگذراند و در صورت موفقیت فارغ التحصیل گردد.

به دانشجوی ردیف ۶۰ فقط یک نیم سال دیگر فرصت داده شود تا جبران معدل نماید و در صورت موفقت فارغ التحصیل گردد.

درباره ی saghari

مطلب پیشنهادی

مهلت تحویل مدارک وام دانشجویی

قابل توجه متقاضیان محترم وام شهریه  غیر انتفاعی می رساند که مهلت تحویل مدارک مورد …