خانه / امور دانشجویی / نتایج کمیسیون داخلی موسسه جلسه شماره ۱ نیمسال اول۹۶

نتایج کمیسیون داخلی موسسه جلسه شماره ۱ نیمسال اول۹۶

صورتجلسه کمیسیون بررسی موارد خاص موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص شماره ۱ نیمسال اول ۹۷-۹۶ موسسه در ساعت ۱۱ مورخ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ تشکیل گردید و در خصوص موارد مشروحه پیوست شده بحث و تصمیم گیری شد.

آندسته از دانشجویان محترم که مجاز به ادامه تحصیل شده اند طبق تقویم آموزشی برای دانشجویان کمیسیونی اقدام به انتخاب واحد نمایند و دیگر دانشجویانی که پرونده آنها به کمیسیون استانی ارسال شده است نتیجه آن کمیسیون را متعاقباً از طریق همین سایت به اطلاع ایشان می رسانیم

پرونده دانشجویانی که نام آنها در این صورتجلسه قید نشده است در دست پیگیری و بزودی نتایج آنها نیز اطلاع رسانی میشود.

ردیف شماره دانشجويي راي صادره شده
۱ ۹۲۲۶۹۳۰۶ ادامه تحصيل بلا مانع است
۲ ۹۳۲۲۶۳۰۱ با مرخصي زايمان در نيمسال دوم ۹۵-۹۶ موافقت مي گردد
۳ ۹۳۱۶۹۳۲۱ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴ ۹۳۱۶۹۳۰۶ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵ ۹۲۱۳۴۳۰۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶ ۹۳۱۱۰۱۴۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷ ۹۲۱۶۹۳۱۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۸ ۹۲۱۶۹۳۱۶ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۹ ۹۲۲۶۹۳۰۳ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۱۰ ۹۳۱۱۰۱۵۹ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۱۱ ۹۳۲۱۰۱۳۶ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۱۲ ۹۴۱۱۲۴۱۴ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۱۳ ۹۳۲۱۰۱۶۱ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۱۴ ۹۳۲۱۰۱۵۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۱۵ ۹۳۱۶۹۳۰۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۱۶ ۹۳۱۱۰۱۴۳ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۱۷ ۹۳۱۶۹۳۲۳ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۱۸ ۹۳۲۱۷۳۱۶ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۱۹ ۹۳۱۱۵۳۱۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۲۰ ۹۲۱۶۹۳۰۷ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۲۱ ۹۳۱۱۰۱۲۶ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۲۲ ۹۳۱۱۰۴۱۵۱ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۲۳ ۹۲۱۳۴۳۵۵ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۲۴ ۹۲۱۶۹۳۱۵ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۲۵ ۹۳۲۱۷۳۰۴ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۲۶ ۹۳۱۶۹۳۱۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۲۷ ۹۰۱۲۵۳۱۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۲۸ ۹۳۲۱۰۱۶۰ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۲۹ ۹۳۲۱۰۱۲۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۳۰ ۹۴۱۲۶۳۲۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۳۱ ۹۱۱۳۴۳۵۹ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۳۲ ۹۲۱۶۹۳۳۱ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۳۳ ۹۲۱۱۲۲۵۵ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۳۴ ۹۲۱۱۷۳۶۹ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۳۵ ۹۳۱۶۹۳۰۹ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۳۶ ۹۳۱۱۰۱۱۷ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۳۷ ۹۱۱۲۹۲۳۵ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۳۸ ۹۲۲۴۳۳۶ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۳۹ ۹۳۱۱۰۱۰۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴۰ ۹۳۱۶۹۳۱۹ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴۱ ۹۳۱۱۷۳۷۱ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴۲ ۹۳۱۶۹۳۱۱ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴۳ ۹۲۱۳۷۳۸۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴۴ ۹۳۱۶۹۳۲۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴۵ ۹۱۱۱۹۳۲۱ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴۶ ۹۲۲۱۷۳۰۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴۷ ۹۳۲۱۰۱۳۳ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴۸ ۹۳۱۶۹۳۳۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۴۹ ۹۳۲۱۷۳۶۰ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵۰ ۹۴۱۱۵۳۷۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵۱ ۹۳۱۱۰۱۳۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵۲ ۹۳۱۷۹۳۰۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵۳ ۸۸۱۱۷۳۹۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵۴ ۹۳۱۳۴۳۳۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵۵ ۹۵۱۶۹۳۱۰ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵۶ ۸۹۱۲۹۲۲۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵۷ ۹۳۱۶۹۳۰۳ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵۸ ۹۳۲۱۷۳۶۳ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۵۹ ۹۳۱۶۹۳۲۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶۰ ۹۲۲۷۹۳۰۴ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶۱ ۹۴۲۲۶۳۳۰ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶۲ ۹۳۲۱۰۱۳۴ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶۳ ۹۳۱۶۹۳۲۴ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶۴ ۹۳۱۱۰۱۰۹ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶۵ ۹۲۲۶۹۳۱۱ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶۶ ۹۳۲۱۰۱۶۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶۷ ۹۳۱۶۹۳۲۹ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶۸ ۹۳۱۶۹۳۲۹ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۶۹ ۹۳۱۷۹۳۲۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷۰ ۹۳۲۱۷۳۶۵ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷۱ ۹۲۱۱۹۳۰۵ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷۲ ۹۳۱۳۷۳۱۷ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷۳ ۹۳۱۷۹۳۲۴ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷۴ ۹۲۱۱۰۱۸۲ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷۵ ۹۲۱۶۹۳۱۷ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷۶ ۸۸۱۲۷۲۲۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷۷ ۹۳۲۱۷۳۶۱ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷۸ ۹۳۱۱۰۱۱۶ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۷۹ ۹۳۱۶۹۳۱۸ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۸۰ ۹۳۱۱۰۱۵۰ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۸۱ ۹۱۱۱۹۳۴۴ به کميسيون موارد خاص استاني مربوط ارسال گردد
۸۲ ۹۳۱۱۲۲۵۱ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۸۳ ۹۴۲۱۰۰۰۱ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۸۴ ۹۴۲۱۰۰۰۱ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۸۵ ۹۳۲۱۷۳۴ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۸۶ ۹۳۱۲۹۲۱۱ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۸۷ ۹۳۱۱۰۱۱۸ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۸۸ ۹۴۱۱۵۳۰۹ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۸۹ ۹۳۲۱۰۱۷۲ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۹۰ ۹۳۲۳۴۳۲۸ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۹۱ ۹۳۱۱۲۲۷۴ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۹۲ ۹۴۲۱۵۳۴۹ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۹۳ ۹۵۱۳۴۳۱۰ چنانچه بعد از اين مشروط نگردد ادامه تحصيل بلا مانع است. در صورت مشروطي مجدد از ادامه تحصيل محروم شود.
۹۴ ۹۳۲۳۷۳۶۰ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۹۵ ۹۳۲۲۶۳۲۸ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۹۶ ۹۳۲۱۷۳۴۰ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۹۷ ۹۳۲۲۶۳۰۱ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۹۸ ۹۱۱۲۹۲۱۷ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۹۹ ۹۳۲۱۰۱۱۹ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۰۰ ۹۱۱۱۸۲۲۵ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۰۱ ۹۳۱۱۰۱۱۸ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۰۲ ۹۳۱۳۷۳۱۰۵ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۰۳ ۹۳۱۳۷۳۱۰۵ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۰۴ ۹۳۱۳۷۳۵۹ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۰۵ ۹۳۱۳۷۳۸۱ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۰۶ ۹۳۱۲۵۳۰۱ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۰۷ ۹۳۲۱۰۱۷۲ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۰۸ ۹۳۲۱۰۱۷۲ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۰۹ ۹۳۲۳۴۳۲۸ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۱۰ ۹۳۲۱۷۳۴۷ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۱۱ ۹۳۲۱۷۳۴۱ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۱۲ ۹۳۱۱۵۳۵۸ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۱۳ ۹۳۱۳۷۳۶۹ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.
۱۱۴ ۹۱۲۲۹۲۰۶ فقط يک نيمسال ديگر به ايشان فرصت داده شود تا واحدهاي باقيمانده را بگذراند و در صورت موافقت فارغ التحصيل گردد.

درباره ی saghari

مطلب پیشنهادی

مهلت تحویل مدارک وام دانشجویی

قابل توجه متقاضیان محترم وام شهریه  غیر انتفاعی می رساند که مهلت تحویل مدارک مورد …