خانه / امور دانشجویی / نتایج کمیسیون داخلی موسسه جلسه شماره ۲نیمسال اول۹۷-۹۶

نتایج کمیسیون داخلی موسسه جلسه شماره ۲نیمسال اول۹۷-۹۶

صورتجلسه کمیسیون موارد خاص موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،جلسه کمیسیون موارد خاص شماره ۲نیمسال اول ۹۷-۹۶ موسسه ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ تشکیل گردید و در خصوص موارد مشروحه پیوست شده بحث و تصمیم گیری شد.آندسته از دانشجویان محترم که مجاز به ادامه تحصیل شده اند طبق تقویم آموزشی برای دانشجویان کمیسیونی اقدام به انتخاب واحد نمایند. نتایج پرونده های ارسالی به استان متعاقباً اعلام میگردد.
ردیف شماره دانشجویی رای صادر شده
۱ ۹۳۲۱۵۳۷۱ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲ ۹۳۲۳۷۳۰۶ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۳ ۹۳۲۳۴۳۳۹ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۴ ۹۳۲۱۰۱۲۵ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۵ ۹۱۲۲۹۲۳۱ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۶ ۹۳۱۳۷۳۱۰۶ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۷ ۹۳۲۱۷۳۶۴ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۸ ۹۳۲۱۷۳۸۶ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۹ ۹۳۲۱۰۱۰۴ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۰ ۹۳۲۱۷۳۳۳ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۱ ۹۳۲۱۰۱۴۶ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۲ ۹۳۲۱۰۱۵۸ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۳ ۹۳۲۱۰۱۴۳ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۴ ۹۳۲۱۰۱۶۴ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۵ ۹۱۲۲۹۲۳۳ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۶ ۹۳۲۱۰۱۶۵ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۷ ۹۳۲۳۴۳۰۴ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۸ ۹۳۲۱۵۳۸۳ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۹ ۹۳۲۱۷۳۷۰ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲۰ ۹۳۲۱۷۳۵۱ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲۱ ۹۳۱۱۰۱۶۲ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲۲ ۹۳۲۱۰۱۱۶ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲۳ ۹۳۲۱۷۳۴۸ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲۴ ۹۳۲۱۰۱۰۱ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲۵ ۹۳۲۱۰۱۴۲ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲۶ ۹۳۲۱۰۱۷۷ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲۷ ۹۳۲۱۷۳۱۲ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲۸ ۹۳۱۳۷۳۹۲ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۲۹ ۹۴۲۳۷۳۰۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۳۰ ۹۴۱۱۰۱۵۵ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۳۱ ۹۴۱۲۶۳۷۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۳۲ ۹۴۲۳۴۳۲۴ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۳۳ ۹۳۱۱۲۲۶۷ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۳۴ ۹۴۲۱۰۱۳۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۳۵ ۹۵۱۱۰۱۶۷ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۳۶ ۹۵۱۱۰۱۶۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۳۷ ۹۵۱۱۰۱۴۴ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۳۸ ۹۴۲۱۸۲۲۷ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۳۹ ۹۵۱۳۴۴۰۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۴۰ ۹۵۱۱۰۱۴۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۴۱ ۹۵۱۱۵۳۵۸ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۴۲ ۹۴۱۲۶۴۲۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۴۳ ۹۳۲۱۸۱۲۱۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۴۴ ۹۴۱۲۲۱۴۰ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۴۵ ۹۴۲۳۷۳۰۶ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۴۶ ۹۴۲۱۵۳۴۰ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۴۷ ۹۵۱۱۰۱۳۵ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۴۸ ۹۴۱۲۹۲۰۵ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۴۹ ۹۴۱۲۶۳۲۰ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۵۰ ۹۳۲۱۸۲۲۵ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۵۱ ۹۴۱۳۳۳۰۶ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۵۲ ۹۵۱۱۵۳۴۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۵۳ ۹۵۱۱۵۳۷۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۵۴ ۹۵۱۳۴۴۱۰ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۵۵ ۹۳۱۱۸۲۶۹ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۵۶ ۹۳۱۱۸۲۷۹ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۵۷ ۹۳۱۱۸۲۲۹ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۵۸ ۹۳۲۱۰۱۷۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۵۹ ۹۳۲۱۷۳۱۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۶۰ ۹۳۲۱۷۳۲۹ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است
۶۱ ۹۱۱۲۹۲۳۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۲ ۹۳۲۱۷۳۶۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۳ ۹۳۱۱۷۳۱۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۴ ۹۱۱۳۳۳۰۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۵ ۹۱۱۲۹۲۴۰ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۶ ۹۳۱۱۰۱۴۳ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۷ ۹۲۲۲۵۳۱۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۸ ۹۳۲۱۵۳۵۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶۹ ۹۱۱۲۸۲۶۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۰ ۹۱۱۲۹۲۵۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۱ ۹۳۲۱۰۱۶۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۲ ۹۳۲۱۰۱۸۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۳ ۹۲۱۱۸۲۵۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۴ ۹۳۱۱۷۳۳۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۵ ۹۱۱۱۸۲۳۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۶ ۹۳۱۱۷۳۵۰ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۷ ۹۳۱۱۳۱۳۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۸ ۹۳۱۱۳۱۱۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۹ ۹۴۲۱۵۳۳۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۰ ۹۳۱۱۰۱۱۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۱ ۹۲۱۱۰۱۷۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۲ ۹۳۲۱۰۱۳۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۳ ۹۱۱۱۸۲۱۳ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۴ ۹۳۱۱۵۳۲۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۵ ۹۳۲۱۰۱۶۰ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۶ ۹۴۲۱۰۱۰۲ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۷ ۹۴۲۱۰۱۳۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۸ ۹۴۲۱۰۱۳۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸۹ ۹۵۱۳۷۳۵۵ با درخواست متقاضی در نیم سال دوم ۹۶-۹۵ موافقت گردید

 

درباره ی saghari

مطلب پیشنهادی

مهلت تحویل مدارک وام دانشجویی

قابل توجه متقاضیان محترم وام شهریه  غیر انتفاعی می رساند که مهلت تحویل مدارک مورد …