خانه / امور دانشجویی / نتایج کمیسیون داخلی موسسه جلسه شماره ۳نیمسال اول۹۷-۹۶

نتایج کمیسیون داخلی موسسه جلسه شماره ۳نیمسال اول۹۷-۹۶

صورتجلسه کمیسیون موارد خاص موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ،جلسه کمیسیون موارد خاص شماره ۳نیمسال اول ۹۷-۹۶ موسسه ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ تشکیل گردید و در خصوص موارد مشروحه پیوست شده بحث و تصمیم گیری شد.آندسته از دانشجویان محترم که مجاز به ادامه تحصیل شده اند طبق تقویم آموزشی برای دانشجویان کمیسیونی اقدام به انتخاب واحد نمایند. نتایج پرونده های ارسالی به استان متعاقباً اعلام میگردد.
   ردیف  شماره دانشجویی رای صادر شده
۱ ۹۱۱۲۷۲۵۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲ ۹۴۱۱۵۳۲۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳ ۹۴۱۱۵۳۱۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۴ ۹۱۱۲۲۱۲۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۵ ۹۴۱۱۰۱۵۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۶ ۹۵۱۱۰۱۳۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷ ۹۵۱۱۰۱۵۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۸ ۹۳۱۱۰۱۳۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۹ ۹۳۲۱۷۳۳۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۰ ۹۴۱۳۸۳۴۰ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۱ ۹۳۱۲۹۲۰۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۲ ۹۳۲۱۰۱۷۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۳ ۹۳۱۱۰۱۵۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۴ ۹۳۲۳۳۳۰۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۵ ۹۴۱۱۰۱۵۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۶ ۹۱۱۱۸۲۲۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۷ ۹۳۲۱۵۳۳۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۸ ۹۱۱۲۹۲۱۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۹ ۹۴۱۲۶۳۸۳ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۰ ۹۳۱۱۸۲۵۳ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۱ ۹۳۱۱۰۱۴۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۲ ۹۳۱۱۵۳۰۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۳ ۹۴۱۱۰۱۵۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۴ ۹۳۲۱۵۳۳۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۵ ۹۴۱۱۰۱۴۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۶ ۹۲۱۲۵۳۰۹ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۷ ۹۳۱۱۲۴۶۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۸ ۹۲۱۳۴۳۳۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۲۹ ۹۴۱۱۵۳۸۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۰ ۹۳۱۱۰۱۴۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۱ ۹۳۲۱۵۳۵۷ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۲ ۹۳۱۶۹۳۱۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۳ ۹۳۲۱۰۱۶۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۴ ۹۳۲۱۷۳۵۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۵ ۹۳۱۲۸۲۴۵ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۶ ۹۱۱۲۹۲۵۱ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۷۲ ۹۴۱۱۵۳۳۴ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۰۴ ۹۱۱۱۸۲۲۶ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۱۰۵ ۹۳۱۱۰۱۰۸ به کمیسیون موارد خاص استانی مربوط ارسال گردد
۳۷ ۹۲۱۲۲۱۱۷ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۳۸ ۹۳۱۲۲۱۳۴ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۳۹ ۹۳۱۱۲۴۵۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۴۳ ۹۴۲۳۸۳۱۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۴۵ ۹۲۱۱۸۲۸۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۴۶ ۹۵۱۲۶۳۲۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۴۷ ۹۴۱۲۲۱۳۸ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۴۸ ۹۴۱۲۲۱۲۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۵۱ ۹۴۲۳۷۳۱۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۵۳ ۹۵۱۳۸۳۲۴ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۵۴ ۹۴۱۳۳۳۴۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۵۷ ۹۴۲۱۲۴۲۰ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۵۸ ۹۵۱۲۶۳۰۸ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۵۹ ۹۵۱۳۴۴۰۵ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۶۰ ۹۵۱۱۰۱۶۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۶۱ ۹۵۱۲۶۱۱۷ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۶۲ ۹۵۱۱۰۱۴۰ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۶۵ ۹۳۲۲۲۱۰۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۶۷ ۹۵۱۱۰۱۷۰ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۶۸ ۹۲۱۱۸۲۰۹ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۷۱ ۹۴۲۳۷۳۰۸ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۷۳ ۹۳۲۱۷۳۲۶ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۷۸ ۹۲۱۱۲۲۴۵ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۷۹ ۹۳۱۲۸۲۵۴ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۸۱ ۹۵۱۱۰۱۵۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۸۳ ۹۴۲۳۴۳۰۷ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۸۶ ۹۳۱۳۳۳۴۷ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۸۸ ۹۴۱۱۵۳۰۹ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۸۹ ۹۴۱۱۵۳۲۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۹۰ ۹۴۱۳۸۳۲۰ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۹۲ ۹۴۱۱۰۱۴۶ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۹۳ ۹۳۱۲۹۲۲۵ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۹۴ ۹۴۲۱۰۱۲۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۹۵ ۹۴۱۳۴۳۳۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۹۶ ۹۵۱۳۸۳۱۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۹۸ ۹۴۱۱۲۴۳۹ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۱۰۰ ۹۴۲۳۴۳۰۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۱۰۲ ۹۴۱۳۴۳۴۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۱۰۳ ۹۵۱۱۰۱۲۴ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۱۰۶ ۹۳۱۱۰۱۰۸ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۱۰۷ ۹۴۱۳۸۳۱۲ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۱۰۸ ۹۴۱۳۴۳۴۳ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۱۰۹ ۹۴۲۳۸۳۰۱ چنانچه بعد از این مشروط نگردد ادامه تحصیل بلا مانع است.
۴۰ ۹۱۲۲۹۲۰۲ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۴۱ ۹۳۲۱۰۱۵۹ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۴۲ ۹۱۲۱۸۰۰۲ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۴۴ ۹۳۲۱۰۱۲۶ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۴۹ ۹۳۲۱۷۳۱۶ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۵۰ ۹۱۲۲۹۲۲۸ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۵۲ ۹۳۲۳۴۳۲۰ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۵۵ ۹۱۱۲۹۲۳۳ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۵۶ ۹۱۲۲۹۲۱۰ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۶۳ ۹۳۲۱۷۳۳۰ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۶۴ ۹۳۲۱۰۱۵۴ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۶۶ ۹۰۱۱۸۲۱۶ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۶۹ ۹۳۲۳۷۳۱۰۹ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۷۰ ۹۳۱۱۵۳۳۶ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۷۴ ۹۳۲۳۷۳۲۴ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۷۵ ۹۳۲۱۷۳۵۴ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۷۶ ۹۱۲۲۹۲۱۹ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۷۷ ۹۳۱۲۹۲۳۷ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۸۰ ۹۳۱۲۵۳۰۱ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۸۲ ۹۳۲۱۵۳۷۳ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۸۴ ۹۳۲۱۰۱۳۵ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۸۵ ۹۳۲۱۵۳۵۸ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۸۷ ۹۳۲۳۷۳۱۰۵ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۹۱ ۹۳۲۳۴۳۲۳ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۹۷ ۹۳۲۱۵۳۱۴ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۹۹ ۹۳۲۳۳۳۰۲ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۰۱ ۹۳۲۱۵۳۴۰ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود
۱۱۰ ۹۳۲۱۵۳۵۴ فقط یک نیمسال دیگر به ایشان فرصت داده شود

درباره ی saghari

مطلب پیشنهادی

مهلت تحویل مدارک وام دانشجویی

قابل توجه متقاضیان محترم وام شهریه  غیر انتفاعی می رساند که مهلت تحویل مدارک مورد …