خانه / دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی

  •  مدیریت(معرفی واحد) 
  • ثبت نام اساتید حق التدریس 
  • آئین نامه ها
  • فرم ها 
  • تماس با ما 
معرفی  واحد نظارت و ارزیابی. |

اخبار۱
  در این قسمت می توانید به سامانه ثبت نام اساتید مراجعه نمایید.|

http://payment.mjdkh.ac.ir/view.php?id=10481

 به زودی..    

فرم ها |دانلود فرم های مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

فرم شماره ۱

فرم شماره۲